Dutch expedition jazznl

ANBI Status vereisten 2014

Met ingang van 1 januari 2014 dienen de volgende items over de stichting benoemd te zijn om de ANBI status te behouden:

De naam van de ANBI : Stichting JazzNL
Populaire naam: JazzNL.com / JazzNL / Foundation JazzNL
Het fiscaal nummer (RSIN) : 8175.99.733.B.01.3300
Het post- of bezoekadres : Hamersveldseweg 84A, 3833 GT, Leusden
Mailadres/Telefoonnummer: info@jazznl.com / +31 33 4557199

De doelstelling:
JazzNL wil uitgroeien tot een initiator, katalysator, ontwikkelaar, producent en partner in alle Nederlandse activiteiten die een bijdrage kunnen leveren voor de Nederlandse jazzsector. Uitgangspunten van JazzNL blijven daarin gehandhaafd waarbij termen als effectief, transparant, resultaatgericht en kansen voor iedereen maatgevend zijn voor de activiteiten en partnerships van JazzNL.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Het ontwikkelen van het platform Jazzdag

Het ontwikkelen en initieren van Jazzexpedities naar mogelijk interessant afzetgebieden voor Nederlandse Jazz in het buitenland.
Voor 2015 en 2016 staat een uitgaande expeditie naar Zuid-Afrika op het programma. In 2017 is de intentie geuit om een expeditie op te zetten naar Valencia, Spanje.

Het ontwikkelen van een internationale conferentie voor Europese jazzorganisatoren.
In mei 2016 heeft JazzNL een pilot georganiseerd in Amersfoort parallel aan het jazzfestival, in 2017 organiseert JazzNL een internationale conferentie waarbij talentontwikkeling centraal staat, waardoor de beweegreden voor Europese jazzorganisatoren om naar de conferentie te komen interessant is.

Het initieren van een grootscheepse Nederlandse theatertournee om jazzmuziek weer zichtbaar te maken bij een breed publiek.
In 2015-2016 zijn 38 theatervoorstelling onder de naam New York Round Midnight gefaciliteerd. Voor het seizoen 2016-2017 staan 40 voorstelling geboekt met het vervolgprogramma Swingin' Harlem.

Bestuurssamenstelling met namen en functies
Cees Schrama, voorzitter (per 24.09.2014)
Anita Verheggen, Secretaris
Alexander Beets, Penningmeester
Michel Peek Algemeen bestuurslid

Het beloningsbeleid (omtrent werknemers en bestuur)
Stichting JazzNL heeft geen werknemers in dienst maar werkt voor de realisatie van haar ambities met externe producenten en prestatieovereenkomsten. De bestuurders van de stichting ontvangen geen honorering voor hun activiteiten als bestuurslid en het besturen van de stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in het boekjaar (bestuursverslag/activiteitenverslag)
2009-2013 www.jazzdag.nl
2011-2012 www.jazznl.com 'Gateway to global jazz'.
2010 Jazzexpeditie naar Thailand
2011 Jezzexpeditie naar India
2012 Jazzexpeditie naar Spanje
2014-2015 Jazztheaterproductie New York Round Midnight (NYRM) in NL theaters
2015 Jazzexpeditie onderzoek reis naar Zuid Afrika
2015-2016 Reprisetournee (NYRM) in NL theater met extra jong talent (38 shows met een XXL versie op Amersfoort Jazz 2016)
2016-2017 Vervolg tournee New York Round Midnight met nieuw programma genaamd Swingin'Harlem
2016 Ontvangst Zuid Afrikaanse delegatie en ambassadeur in Amersfoort (Mei)
2016 Jazzexpeditie naar Johannesburg met 12 musici en 7 officials (September)
2017 Laureaten festival in Amersfoort (Juni)
2017 'Gateway to global jazz' conferentie voor internationale jazzprofessionals en organisatoren

Bestuurs- en activiteitenverslag 2013
In 2013 heeft JazzNL voor de laatste keer een inhoudelijk bemoeienis gehad bij de jazzdag (www.jazzdag.nl) in Rotterdam. Lodewijk Bouwens en Cees Schrama hebben zich ingezet voor de Jazz Industry Achievement Award en als voorzitter van de selectiecommissie voor de showcases. Alexander Beets en Anita Verheggen hebben zich bezig gehouden met het geven van input voor het conferentieprogramma, het maken van onderliggende teksten en het benaderen van sprekers. Ook zijn beiden actief geweest bij de uitvoering van panels en discussie op de dag zelf. Naast deze activiteiten heeft het bestuur van JazzNL de tijd genomen om haar positie en ambities in het Nederlands en internationaal jazzveld te herdefinieren. Er is geconcludeerd dat met de overdracht van de jazzdag aan Buma Cultuur een instrument van JazzNL om haar doelen te realiseren is verankerd in het Nederlands jazzlandschap. Besloten is dat JazzNL zich ook in de toekomst blijft inzetten voor de Nederlandse jazzsector in de volledige breedte. Dit doet zij enerzijds door zichtbaar aanwezig te zijn bij belangrijke jazzevenementen en anderzijds door het gaan initieren van nieuwe eigen initiatieven die van waarde kunnen zijn voor de Nederlandse jazz.

Bestuurs- en activiteitenverslag 2014
Op 23 januari 2014 is tijdens de bestuursvergadering besproken in te zetten op de verdere realisatie van het theater project New York Round Midnight. Het initi�ren van een dergelijke activiteit brengt echter een lange voorbereidingstijd met zich mee. Zo zijn de volgende stappen ondernomen in het eerste half jaar van 2014. Het doen van een aanvraag voor gageondersteuning bij de Sena, het benaderen van een boeker, het benaderen van een producent, het verder uitwerken van het programma, het benaderen van arrangeurs, het maken van een propositie naar de theaters alsmede het begroten van de activiteit en het benoemen van de financi�le risico's. Tevens zijn additionele ondersteuningsaanvragen gedaan bij het VSB Fonds, Fonds 21 en het Fonds Podiumkunsten. Alle inspanningen hebben geresulteerd in de realisatie van een theatertournee met 22 concerten in het seizoen 2014-2015. De premi�re heeft recent plaatsgevonden op 19 Oktober 2014. (www.newyorkroundmidnight.nl)

Op 24 September 2014 heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden. Hierin zijn o.a. besproken de voortgang van het project NYRM, de ambities voor een Jazzexpeditie naar Zuid Afrika in 2015, de ontwikkelingen omtrent de jazzdag en ETEP Jazz, de invitatie van een Spanish Jazz & World Meeting en andere zaken die speelden in het jazzveld. Besloten is de projecten NYRM en de Jazzexpeditie voor het komend laar leidend te maken om dat ze geheel vallen binnen de doelstelling die JazzNL voor haar zelf heeft geformuleerd. Voorzitter Lodewijk Bouwens heeft, mede vanwege zijn drukke agenda in het buitenland, zijn voorzittersrol neergelegd tijdens de laatste vergadering. Cees Schrama volgt hem tijdelijk op als voorzitter terwijl uitgekeken wordt naar een nieuwe voorzitter of een aanvulling in het bestuur.

Bestuurs- en activiteitenverslag 2015
In 2015 is hard gezocht naar een extra bestuurslid en is Stan Rijven als kandidaat benaderd. Tijdens de bestuursvergadering op 27 augustus zal zijn voordracht en eventuele benoeming plaatsvinden. JazzNL is bijzonder trots dat voor het aankomend theaterseizoen er 40 voorstelling van New York Round Midnight in de Nederlandse theaters staan. Daarnaast was het succes van JazzNL leidend thema op de afgelopen jazzdag in Rotterdam.

Bestuurs en activiteitenverslag nav bestuursvergadering 27.08.2015

Cees Schrama zal nog een jaar aanblijven als voorzitter. Stan Rijven zal gevraagd worden als nieuw bestuurslid toe te treden. Het bestuur is content met de resultaten van het theaterproject New York Round Midnight waarmee in meer dan 20 Nederlandse theater gespeeld is. Voor het seizoen 2015-2016 staan zelfs meer dan 40 concerten gepland. Dit alles mede door het initiatief van JazzNL en ondersteuner SENA. De voorbereidingen voor de Jazzexpeditie naar Zuid Afrika liggen op schema. Na een eerste verkenning is tijdens de jazzdag het initiatief toegelicht. In September starten de inschrijvingen van Nederlandse zijde. In Mei 2016 komt de Zuid Afrikaanse delegatie naar Nederland.

Bestuurs- en activiteitenverslag 2016

In 2016 heeft JazzNL samen met het World Blend café de eerste Internationale World Blend conferentie opgezet tijdens Amersfoort Jazz. Er waren professionals en musici uit meer dan 10 verschillende landen..
In 2016 heeft de theatertournee new York Round Midnight gedraaid en zal in het najaar de nieuwe show Swingin' Harlem in premiere gaan.
Tevens werd in 2016 een grote Zuid Afrikaanse delegatie ontvangen samen met de ambassadeur in Amersfoort (Mei)
In 2016 gaat de Jazzexpeditie naar Johannesburg met 12 musici en 7 officials (September)
In 2017 zal JazzNL een laureaten festival in Amersfoort gaan initieren(Juni)
In 2017 komt er een vervolg van www.jazznl.com 'Gateway to global jazz' conferentie

Financiele verantwoording
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2012
klik hier
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2013 klik hier
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2014 klik hier
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2015 klik hier
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2016 (
volgt zodra deze beschikbaar is)
Tijdens de bestuursvergadering op 23 januari 2014 zijn de concept jaarstukken 2012 besproken en aangenomen.
Tijdens de bestuursvergadering op 24 September 2014 zijn de concept jaarstukken 2013 besproken en aangenomen. Tevens is het jaarverslag 2012 getekend door het bestuur.
Tijdens de bestuursvergadering van 27 Augustus 2015 is het jaarverslag 2014 getekend door de voorzitter en penningmeester.
Tijdens de bestuursvergadering op 29 September 2016 is het financieel jaarverslag besproken door het bestuur
Tijdens de bestuursvergadering van 26 Januari 2017 is het jaarverslag 2015 getekend door de voorzitter en penningmeester. klik hier voor het verslag.

De jaarverslagen 2012 t/m 2016 laten duidelijk zien dat er geen grote financiele buffers aanwezig zijn die benoemd kunnen worden als vrij besteedbaar vermogen. Er zijn dan ook geen beleggingen.

Rotator Rotator2 Rotator3 Rotator4 Rotator 1
Facebook Twitter Pin it