ANBI Status vereisten 2014 (Update 27.03.2018)


Met ingang van 1 januari 2014 dienen de volgende items over de stichting benoemd te zijn om de ANBI status te behouden:

De naam van de ANBI : Stichting JazzNL
Populaire naam: JazzNL.com / JazzNL / Foundation JazzNL
Het fiscaal nummer (RSIN) : 8175.99.733.B.01.3300
Het post- of bezoekadres : Hamersveldseweg 84A, 3833 GT, Leusden
Mailadres/Telefoonnummer: info@jazznl.com / +31 33 4557199
Statuten: Bekijk

De doelstelling:
JazzNL wil uitgroeien tot een initiator, katalysator, ontwikkelaar, producent en partner in alle Nederlandse activiteiten die een bijdrage kunnen leveren voor de Nederlandse jazzsector. Uitgangspunten van JazzNL blijven daarin gehandhaafd waarbij termen als effectief, transparant, resultaatgericht en kansen voor iedereen maatgevend zijn voor de activiteiten en partnerships van JazzNL.

Beleidsplan Stichting JazzNL 2018 – 2022
JazzNL heeft in mei 2018 een succesvolle World Jazz conferentie georganiseerd parallel aan het Sena Performers International Jazz Laureate festival. Met deelnemers uit meer dan 18 verschillende landen, meer dan 15 showcase concerten om talenten zichzelf op de mondiale jazz kaart te presenteren en lovende reacties van ieder maakt dat het bestuur van JazzNL zich de komende jaren in zal zetten dit onderdeel verder uit te bouwen. Het basisidee om een internationale infrastructuur aan festivals, concoursen en laureaten te bouwen voor mondiale talent ontwikkeling met Nederland en Amersfoort als hub blijkt juist te zijn. Concreet betekent dit dat JazzNL de komende jaren zich zichtbaar gaat manifesteren op diverse platform events voor wereldmuziek o.a. in Spanje, Israël, Thailand, Zuid Afrika, Frankrijk, Noorwegen en Duitsland. Doel is om het internationale netwerk van professionals in de Jazz en Wereldmuziek uit te nodigen naar Amersfoort te komen, aan de conferentie deel te nemen en een laureaat voor te dragen voor festival. Als ultieme vervolgstap in JazzNL bezig een EU aanvraag voor te bereiden waarin het netwerk van internationale jazzfestivals zich verbindt om laureaten vanuit het festival te programmeren op hun eigen festival waardoor de kracht van deelname aan het laureatenfestival zowel voor festivals als voor laureaten zelf nog waardevoller wordt.

Let wel, de conferentie en het laureatenfestival hebben slechts tot doel deze kwetsbare muziek te versterken door internationale verbinden te creëren. Deelname aan de conferentie is op uitnodiging en er is geen entreeprijs. Elke internationale professional en musicus moet zelf zijn internationaal transport organiseren en financieren. Slechts vanaf binnenkomst in Nederland (Schiphol) zorgt de organisatie voor transport, hotel en catering en deelname aan de conferentie en/of het laureaten festival is verplicht.

 Naast de conferentie en het laureatenfestival is JazzNL ook de initiator van het jazz talenten orkest New York Round Midnight. Een volwaardige theaterproductie die de afgelopen jaren in meer dan 100 theater heeft gespeeld en waar tientallen Nederlandse jazz talenten ervaring hebben kunnen opdoen na hun conservatorium studie. JazzNL werkt hiervoor qua productie en uitvoering samen met het Jazz & Worldmusic Agency (JWA) in Den Haag. Voor het seizoen 2018 tot 2020 staat weer een theatertournee op het programma door de Nederlandse theaters alsmede een concert in Zuid Afrika met het gezelschap.

Financiering en vermogen
Een initiatief zoals hiervoor beschreven is sterk afhankelijk van fondsen, subsidies en donaties. De rechtenorganisaties Sena, Buma Cultuur en Norma zijn reeds jarenlang trouw partner van Stichting JazzNL. Ook het fonds podiumkunsten is een partner. Bij al deze organisaties moeten jaarlijks projectplannen ingediend worden waarop financiële ondersteuning toegezegd wordt. Belangrijke reden voor deze partijen is het perspectief voor het creëren van werkgelegenheid voor de Nederlandse en internationale musici. Ook de verspreiding van Nederlandse copyright is een motivatie alhoewel deze in het segment Jazz en Wereldmuziek meer symbolisch dan economisch bekeken moet worden. De concerten van het Laureaten festival zijn op dit moment nog gratis, mede omdat de naamsbekendheid van de laureaten nog weinig economische waarde vertegenwoordigt. In die zich is het bereiken van een doelgroep Jazz en Wereldmuziek liefhebbers de gecreëerde waarde. Wanneer er voor het festival als geheel of alle concerten voldoende animo is wil JazzNL een ‘pay what you want systeem’ introduceren voor haar bezoekers.

De financiering van de conferentie komt voort uit de waarde die het bij elkaar brengen van een uniek netwerk van professionals in de Jazz en Wereldmuziek met zich meebrengt. Nederlandse jazz onder de aandacht brengen van een mondiaal netwerk is o.a. van waarde voor het fonds podiumkunsten, Buma Cultuur en Sena performers. JazzNL wil nadrukkelijk geen ‘commercieel’ platform bieden waar mensen een kaartje kunnen kopen en hun muziek of festival kunnen pitchen. JazzNL wil een mondiaal sterk netwerk bieden van festivals en talenten die via Amersfoort elkaar vinden. Mocht het lukken om een EU aanvraag in te dienen dan zal daaruit een co-financiering van 70%  voort kunnen vloeien.

Als derde interessante financiering stroom kijkt JazzNL naar ambassades en Muziek Export Bureau’s. Ambassades hebben belang bij het promoten van muziek uit hun eigen land in Nederland. Aangezien Jazz en Wereldmuziek mondiale muziekstromingen zijn kunnen in basis geldstromen uit heel de wereld via ambassades in aanmerking komen. Afhankelijk van welk festival welk laureaat voordraagt neemt JazzNL contact op met de ambassade ut dat land.

De laatst te noemen geldstroom komt voort uit het jaarlijks focus land. In het verleden zijn Thailand, India, Spanje, Zuid-Afrika en België focusland geweest en in 2019 zal de Israëlische Jazz en Wereldmuziek centraal staan. Een dergelijk focus zorgt voor extra festival directies, journalisten, musici en belangenorganisaties uit dat land. Om die kosten te dragen doet JazzNL een beroep op de ministeries van cultuur uit dat land om een financiële bijdrage te leveren.

 Voor de financiering van het New York Round Midnight leerorkest wordt een beroep gedaan op de Sena Performers en enkele andere fondsen. De bijdrage is ervoor om te zorgen dat de minimum gagenorm van 250 euro uitkoop per persoon betaald kan worden.

Beheer en vermogen
Doordat JazzNL slechts op project basis financiering aan kan vragen met gelabeld geld is er geen substantieel vermogen aanwezig. Slechts wanneer voor de uitvoering van projecten al een bijdrage vooraf ontvangen wordt kan er sprake zijn van enige liquiditeit maar dan als onderhanden werk. De diverse projecten vereisen allen een helderen financiele verantwoording en jaarstukken van de Stichting. JazzNL bankiert bij de Rabobank Eemland.


Bestuurssamenstelling met namen en functies
Cees Schrama, voorzitter (per 24.09.2014)
Anita Verheggen, Secretaris
Alexander Beets, Penningmeester
Michel Peek Algemeen bestuurslid

Het beloningsbeleid (omtrent werknemers en bestuur)
Stichting JazzNL heeft geen werknemers in dienst maar werkt voor de realisatie van haar ambities met externe producenten en prestatieovereenkomsten. De bestuurders van de stichting ontvangen geen honorering voor hun activiteiten als bestuurslid en het besturen van de stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in het boekjaar (bestuursverslag/activiteitenverslag)

 • 2009-2013 www.jazzdag.nl
 • 2011-2012 www.jazznl.com 'Gateway to global jazz'.
 • 2010 Jazzexpeditie naar Thailand
 • 2011 Jezzexpeditie naar India
 • 2012 Jazzexpeditie naar Spanje
 • 2014-2015 Jazztheaterproductie New York Round Midnight (NYRM) in NL theaters
 • 2015 Jazzexpeditie onderzoek reis naar Zuid Afrika
 • 2015-2016 Reprisetournee (NYRM) in NL theater met extra jong talent (38 shows met een XXL versie op Amersfoort Jazz 2016)
 • 2016-2017 Vervolg tournee New York Round Midnight met nieuw programma genaamd Swingin'Harlem
 • 2016 Ontvangst Zuid Afrikaanse delegatie en ambassadeur in Amersfoort (Mei)
 • 2016 Jazzexpeditie naar Johannesburg met 12 musici en 7 officials (September)
 • 2017 Laureaten festival in Amersfoort (Juni)
 • 2017 'Gateway to global jazz' conferentie voor internationale jazzprofessionals en organisatoren

Bestuurs- en activiteitenverslag 2013
In 2013 heeft JazzNL voor de laatste keer een inhoudelijk bemoeienis gehad bij de jazzdag (www.jazzdag.nl) in Rotterdam. Lodewijk Bouwens en Cees Schrama hebben zich ingezet voor de Jazz Industry Achievement Award en als voorzitter van de selectiecommissie voor de showcases. Alexander Beets en Anita Verheggen hebben zich bezig gehouden met het geven van input voor het conferentieprogramma, het maken van onderliggende teksten en het benaderen van sprekers. Ook zijn beiden actief geweest bij de uitvoering van panels en discussie op de dag zelf. Naast deze activiteiten heeft het bestuur van JazzNL de tijd genomen om haar positie en ambities in het Nederlands en internationaal jazzveld te herdefinieren. Er is geconcludeerd dat met de overdracht van de jazzdag aan Buma Cultuur een instrument van JazzNL om haar doelen te realiseren is verankerd in het Nederlands jazzlandschap. Besloten is dat JazzNL zich ook in de toekomst blijft inzetten voor de Nederlandse jazzsector in de volledige breedte. Dit doet zij enerzijds door zichtbaar aanwezig te zijn bij belangrijke jazzevenementen en anderzijds door het gaan initieren van nieuwe eigen initiatieven die van waarde kunnen zijn voor de Nederlandse jazz.

Bestuurs- en activiteitenverslag 2014
Op 23 januari 2014 is tijdens de bestuursvergadering besproken in te zetten op de verdere realisatie van het theater project New York Round Midnight. Het initiren van een dergelijke activiteit brengt echter een lange voorbereidingstijd met zich mee. Zo zijn de volgende stappen ondernomen in het eerste half jaar van 2014. Het doen van een aanvraag voor gageondersteuning bij de Sena, het benaderen van een boeker, het benaderen van een producent, het verder uitwerken van het programma, het benaderen van arrangeurs, het maken van een propositie naar de theaters alsmede het begroten van de activiteit en het benoemen van de financile risico's. Tevens zijn additionele ondersteuningsaanvragen gedaan bij het VSB Fonds, Fonds 21 en het Fonds Podiumkunsten. Alle inspanningen hebben geresulteerd in de realisatie van een theatertournee met 22 concerten in het seizoen 2014-2015. De premire heeft recent plaatsgevonden op 19 Oktober 2014. (www.newyorkroundmidnight.nl)

Op 24 September 2014 heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden. Hierin zijn o.a. besproken de voortgang van het project NYRM, de ambities voor een Jazzexpeditie naar Zuid Afrika in 2015, de ontwikkelingen omtrent de jazzdag en ETEP Jazz, de invitatie van een Spanish Jazz & World Meeting en andere zaken die speelden in het jazzveld. Besloten is de projecten NYRM en de Jazzexpeditie voor het komend laar leidend te maken om dat ze geheel vallen binnen de doelstelling die JazzNL voor haar zelf heeft geformuleerd. Voorzitter Lodewijk Bouwens heeft, mede vanwege zijn drukke agenda in het buitenland, zijn voorzittersrol neergelegd tijdens de laatste vergadering. Cees Schrama volgt hem tijdelijk op als voorzitter terwijl uitgekeken wordt naar een nieuwe voorzitter of een aanvulling in het bestuur.

Bestuurs- en activiteitenverslag 2015
In 2015 is hard gezocht naar een extra bestuurslid en is Stan Rijven als kandidaat benaderd. Tijdens de bestuursvergadering op 27 augustus zal zijn voordracht en eventuele benoeming plaatsvinden. JazzNL is bijzonder trots dat voor het aankomend theaterseizoen er 40 voorstelling van New York Round Midnight in de Nederlandse theaters staan. Daarnaast was het succes van JazzNL leidend thema op de afgelopen jazzdag in Rotterdam.

Bestuurs en activiteitenverslag nav bestuursvergadering 27.08.2015
Cees Schrama zal nog een jaar aanblijven als voorzitter. Stan Rijven zal gevraagd worden als nieuw bestuurslid toe te treden. Het bestuur is content met de resultaten van het theaterproject New York Round Midnight waarmee in meer dan 20 Nederlandse theater gespeeld is. Voor het seizoen 2015-2016 staan zelfs meer dan 40 concerten gepland. Dit alles mede door het initiatief van JazzNL en ondersteuner SENA. De voorbereidingen voor de Jazzexpeditie naar Zuid Afrika liggen op schema. Na een eerste verkenning is tijdens de jazzdag het initiatief toegelicht. In September starten de inschrijvingen van Nederlandse zijde. In Mei 2016 komt de Zuid Afrikaanse delegatie naar Nederland.

Bestuurs- en activiteitenverslag 2016

 • In 2016 heeft JazzNL samen met het World Blend café de eerste Internationale World Blend conferentie opgezet tijdens Amersfoort Jazz. Er waren professionals en musici uit meer dan 10 verschillende landen..
 • In 2016 heeft de theatertournee new York Round Midnight gedraaid en zal in het najaar de nieuwe show Swingin' Harlem in premiere gaan.
 • Tevens werd in 2016 een grote Zuid Afrikaanse delegatie ontvangen samen met de ambassadeur in Amersfoort (Mei)
 • In 2016 gaat de Jazzexpeditie naar Johannesburg met 12 musici en 7 officials (September)
 • In 2017 en 218  heeft JazzNL een laureaten festival in Amersfoort opgezet een een succesvolle World Jazz Conference
 • In 2019 komt er een vervolg van www.jazznl.com 'Gateway to global jazz' conferentie en het Laureatenfestival.

Op 27 augustus 2017 is het bestuur bijeen gekomen om de activiteiten van het jaar 2016 te evalueren en de plannen voor 2017 en 2018 verder te bespreken. Het bestuur kijkt tevreden terug op het initiëren van het leerorkest New York Round Midnight. De voorstellingen worden redelijk bezocht, alhoewel het onmogelijk lijkt deze kostendekkend te krijgen door het rigide afrekenmodel van de theaters. Er wordt toegezien op het steeds meer plaatsen van jonge talenten in de voorstelling zonder dat de kwaliteit van de voorstelling in gevaar komt. Ten aanzien van de pilot om een conferentie rondom talent ontwikkeling te organiseren in 2016 heeft het bestuur het gevoel dit verder uit te moeten bouwen. Het idee voor een internationaal laureaten festival lijkt uniek en krijgt voldoende positieve feedback van buitenlandse partners.  Als laatste bespreekt het bestuur de realisatie van een Jazzexpeditie naar Zuid Afrika. Er is nu een sterke relatie opgebouwd met het Joy of Jazz festival en Samro, de copyright society van Zuid Afrika. In totaal zijn 15 artiesten mee geweest naar Zuid Afrika. Ze hebben zich allen in meerdere concerten kunnen presenteren aan het ZA publiek en professionals. Er zijn diverse netwerk bijeenkomsten georganiseerd. De eerste invitaties voor concerten van Nederlandse artiesten naar ZA hebben al plaatsgevonden.Tot slot is het financieel verslag besproken. Er waren vragen over het negatief resultaat. Hier is door de penningmeester aangegeven dat dit enerzijds komt doordat de bijdrage aan de theatervoorstellingen niet synchroon loopt met het boekjaar. Anderzijds is er de wens besproken om een kleine reserve te houden voor de betaling van de jaarlijkse accountantskosten.

 De vergadering vond plaats in de Generaal te Baarn. Het voltallige bestuur was aanwezig.

In 2018 is op 29 maart een bestuursvergaering geweest ter voorbereiding op de komende conferentie en het laureaten festival. Hier zijn de jaarstukken 2017 getekend. Op 10 oktober is weer een bestuursvergadering gepland.

 Bestuurs en activiteitenverslag 2017
In 2017 heeft Stichting JazzNL zich ingezet voor het behouden en verder uitbouwen van het Nederlands theater circuit voor Jazz en Wereldmuziek. De theater voorstelling Swingin Harlem is redelijk succesvol. Er staan 16 shows en bij bijna alle voorstellingen komen er meer dan 200 bezoekers. Swingin Harlem loopt ook in 2018 door. Tijdens Amersfoort Jazz heeft de World Jazz conference plaatsgevonden. In totaal hebben bijna 40 buitenlandse professionals het festival en de conferentie bezocht. Er is gewerkt aan samenwerking op een mondiale schaal in het kader van talentontwikkeling. De financiële status is kort besproken omdat de jaarstukken nog niet geheel af waren. Deze zijn op 27 maart aangeleverd, besproken en getekend door het bestuur.

Financiele verantwoording

 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2012
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2013 
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2014
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2015 
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2016 Bekijk
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2017 Bekijk
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2018 Bekijk
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2019 Bekijk
 • Tijdens de bestuursvergadering op 23 januari 2014 zijn de concept jaarstukken 2012 besproken en aangenomen.
 • Tijdens de bestuursvergadering op 24 September 2014 zijn de concept jaarstukken 2013 besproken en aangenomen. Tevens is het jaarverslag 2012 getekend door het bestuur.
 • Tijdens de bestuursvergadering van 27 Augustus 2015 is het jaarverslag 2014 getekend door de voorzitter en penningmeester.
 • Tijdens de bestuursvergadering op 29 September 2016 is het financieel jaarverslag besproken door het bestuur
 • Tijdens de bestuursvergadering van 26 Januari 2017 is het jaarverslag 2015 getekend door de voorzitter en penningmeester. klik hier voor het verslag.
 • Tijdens de bestuursvergadering van 14 maart 2017 zijn de jaarverslagen 2016 en 2017 besproken.
 • De jaarverslagen 2012 t/m 2017 laten duidelijk zien dat er geen grote financiele buffers aanwezig zijn die benoemd kunnen worden als vrij besteedbaar vermogen. Er zijn dan ook geen beleggingen.